Forretningsbetingelser pr. 09.06.2021 for CMG APS / SABROEMARKETING ApS (herefter Sabroe)

 1. Sabroe’s ydelse / Leverance
  Sabroe levere markedsbearbejdning i form af telemarketing, mødebooking og markedsanalyse opgaver.

  Medmindre andet er aftalt, udføres arbejdet i jeres navn. Det vil sige vores medarbejdere præsentere sig som en del af jeres virksomhed.

 2. Tilbud
  Inden opstart af vores samarbejde modtager I et mundtligt eller skriftligt tilbud. Tilbuddet beskriver pris, målgruppe, og kvalificerings krav.

  Nærværende forretningsbetingelser, som der er henvist til i tilbuddet, præcisere samarbejdets øvrige betingelser.

 3. Ordrebekræftelse
  Et tilbud betragtes som accepteret når I skriftligt eller mundligt har bekræfter ordren, eller på anden måde har bedt os igangsætte arbejdet.
 4. Opsigelse af aftale/samarbejde
  Målsatte opgaver:
  Er en aftale baseret på et specifikt leverancemål/tidsramme ophører samarbejdet, med mindre andet aftales, når dette mål er opnået.

  Løbende opgaver:
  Aftaler der fortsætter uden, der er aftalt andet, betragtes som en løbende aftale.
  Er aftalen baseret på et løbende samarbejde, kan aftalen opsiges til den 1. i en måned med 30 dages varsel.

  Sabroe er berettiget til, i rimeligt omfang, at fakturere for møder der kommer i hus/bookes udover aftalen. Dette begrundes i, at kundeemner, hvor vi har initieret kontakten skal vi også have lov at høste på.

  Et samarbejde kan kun opsiges skriftligt.

 5. Annullering af ordre fra kundens side
  Vælger I efter ordreafgivelse at annullere ordren eller på anden måde sætte arbejdet på pause, er Sabroe berettiget til kompensation for den tid, der er blevet brugt på opgaven.

  Der faktureres for:

  – Emneklargøring
  – Opsætning og klargøring af kampagne
  – Udarbejdelse af manuskript
  – Briefing og træning af medarbejder

  Som minimum faktureres der DKK 5.600,00 svarende til 7 timer a DKK 800,00 påbegyndt time.

  Ovenstående er eksklusiv moms.

 6. Annullering af ordre fra Sabroes side
  Såfremt opgaven viser sig vanskeligere at løse, end forventet, kan sabroemarketing opsige samarbejdet uden yderligere begrundelse, og med øjeblikkelig virkning.Der faktureres i så fald kun for den del af opgaven der er løst, jf. aftalens målsætning, i form af timeforbrug, bearbejdede emner og/eller bookede møder.
 7. Kundens ansvar
  For at vi kan levere et godt resultat skal vi have godt samarbejde, hvor I levere en række input til os.

  Følgende punkter skal du/I levere input på:

  Ringeliste / godkendelse af fremsendt ringeliste. Lever I ringelisten skal I på anmodning levere et passende antal emner (typisk i niveauet 150 emner), så vi kan løse opgaven uden ophold. Lever vi ringelisten skal I inden for 5 arbejdsdage godkende fremsendte ringelister.

  Negativ-liste

  Er der firmaer/ virksomheder I ikke ønsker at få møde med, er det jeres ansvar at fjerne virksomheden fra ringelisten eller fremsende en negativ-liste over emner i ikke ønsker vi skal kontakte.

  Udfyldt briefingskema

  Kalenderoversigt, der angiver hvornår vi kan booke salgsmøder til jer.

  Med mindre andet aftales, skal der som minimum – i hele samarbejdsperioden – være afsat tid svarende til ca. 2 hele dage pr. uge. Kalenderoversigten skal løbende opdateres, så vi kan placere møder 6 uger ud i fremtiden.

  Øvrig information som er relevant for at kunne løse opgaven.

  Information om hvortil afrapportering skal fremsendes. Bemærk det er jeres ansvar at den oplyste e-mail fungerer og bliver åbnet/læst.

  Leveres ovenstående informationer ikke, så opgaven ikke kan løses/igangsættes straks, betragtes ordren som annulleret jf. punktet: Annullering af ordre fra kundens side

 8. Aflysninger og genbookinger
  Bookede møder faktureres jf. den aftalt pris. Eventuelt aflyste møder, eller møder, der ikke lever op til de i tilbuddet specificerede kvalificeringskrav, kan ombookes uden beregning.

  Dette forudsætter:

  Ved aflysninger:

  at I, seneste 2 dage efter mødet er booket, har sendt kunden en e-mail med en mødebekræftelse / invitation.

  at det er jeres kunde der aflyser.

  at I ikke har flyttet mødet eller på anden måde mindsket kundens interesse for mødes med jer.

  at I senest dagen efter I modtager aflysningen skriftligt meddeler os dette

  at I ikke har taget kontakt med kunden ud over ved at fremsende almindelig mødebekræftelse, der bekræfter tid, sted og formål for mødet.

  at I jf. punkt 5 giver kalendermæssig mulighed for ombooking

  at aflysningen ikke skyldes forhold nævnt under punktet: Ansvarsfraskrivelse

  Ved møder der ikke imødekommer aftalte kvalificeringskrav:

  at I senest dagen efter I har modtaget mødeinformationerne fra os forholder jer til, om der er informationer vedr. mødet der går imod de aftalte kvalificeringskrav

  at I senest dagen efter mødet er afholdt skriftligt meddeler os, på hvilken måde mødet ikke indfriede de aftalte kvalificeringskrav

  Al korrespondance vedr. ovenstående skal ske som svar på den mail vi har fremsendt med mødeinformationerne.

 9. Rekruttering / ansættelse af konsulenter fra Sabroe
  Vores ydelser har karakter af vikarydelser, og vores samarbejde er derfor underlagt en Try and Hire klausul.

  Det vil sige at såfremt I, i løbet af vores samarbejde eller i en periode på 3 måneder efter vort samarbejde er ophørt, ønsker at rekruttere/ansætte eller på anden måde benytte konsulenter/medarbejder der var tilknyttet Sabroemarketing under vores samarbejde faktureres der et rekrutterings fee på DKK 73.500 svarende til prisen for en konsulent i en måned.

 10. Fakturering
  Der faktureres løbende. Det vil sige at vi typisk fakturere når der er booket ca.10 salgsmøde.

  Betalingsbetingelser er netto kontant 7 dage.

  Ved for sen betaling pålægges der:

  Nationalbankens referencerente med tillæg af 5%.
  Rykkergebyr på DKK 100,00 per rykkerskrivelse
  EU’s faste kompensationskrav jf. gældenden takst

  Efter første rykkerskrivelse sendes sagen uden yderligere varsel til inkasso.

 11. Ejerskab til indsamlede informationer, manus o.lin.
  Der afrapporteres kun på bookede møder med mindre fremgår af fremsendte tilbud.

  Manuskript, indvendingsbank o.lin udleveres ikke.

 12. Ansvarsfraskrivelse
  Sabroe hæfter ikke for, eller kan gøres ansvarlige for evt. manglende resultater, som I måtte opleve under, eller efter vort samarbejde.

  I indestår for rigtigheden af informationer som sabroemarketing viderebringer til jeres kunder på jeres vegne.

  Levere I emnelister er det jeres ansvar at sikre, at emnerne på listen må kontaktes.

  Salgsmøder der aflyses/ikke kan gennemføres som følge af langtidssygdom, strejker, konkurser/betalingsstandsninger, epidemier/pandemier, krig, samfundskrise eller tilsvarende forhold, der ligger uden for Sabroe’s indflydelse, faktureres som afholdt.

  Tilsvarende gælder det at kampagner der er igangsat, og som ikke kan stoppes, faktureres fuldt ud.

 13. Regulering af priser
  Alle priser reguleres en gang årligt. Reguleringen varsles med 45 dage.
 14. Ejerskab til indsamlede informationer, manuskript o.lin.
  Samarbejdet er i alle henseender underlagt dansk ret.
 15. Tvist
  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med samarbejdet, skal afgøres ved en dansk domstol.

Forretningsbetingelser pr. 15.02.2020 for CMG APS / SABROEMARKETING ApS (herefter Sabroe)

 1. Sabroe’s ydelse / Leverance
  Sabroe levere markedsbearbejdning i form af telemarketing, mødebooking og markedsanalyse opgaver.

  Medmindre andet er aftalt, udføres arbejdet i jeres navn. Det vil sige vores medarbejdere præsentere sig som en del af jeres virksomhed.

 2. Tilbud
  Inden opstart af vores samarbejde modtager I et mundligt eller skriftligt tilbud. Tilbuddet beskriver pris, målgruppe, og kvalificeringskrav.

  Nærværende forretningsbetingelser, som der er henvist til i tilbuddet, præcisere samarbejdets øvrige betingelser.

 3. Ordrebekræftelse
  Et tilbud betragtes som accepteret når I skriftligt eller mundligt har bekræfter ordren, eller på anden måde har bedt os igangsætte arbejdet.
 4. Opsigelse af aftale/samarbejde
  Målsatte opgaver
  Er en aftale baseret på et specifikt leverancemål/tidsramme ophører samarbejdet, med mindre andet aftales, når dette mål er opnået. Aftaler der forsætter uden, der er aftalt andet, betragtes som en løbende aftale.

  Løbende opgaver
  Er aftalen baseret på et løbende samarbejde, kan aftalen opsiges til den 1. i en måned med 30 dages varsel.

  Sabroe er berettiget til, i rimeligt omfang, at fakturer for møder der kommer i hus/bookes udover aftalen. Dette begrundes i, at kundeemner, hvor vi har initieret kontakten skal vi også have lov at høste på.

  Et samarbejde kan kun opsiges skriftligt.

 5. Annullering af ordre fra kundens side
  Vælger I efter ordreafgivelse at annullere ordren eller på anden måde sætte arbejdet på pause, er Sabroe berettiget til kompensation for den tid, der er blevet brugt på opgaven.

  Der faktureres for:

  – Emneklargøring
  – Opsætning og klargøring af kampagne
  – Udarbejdelse af manuskript
  – Briefing og træning af medarbejder

  Som minimum faktureres der DKK 5.600,00 svarende til 7 timer a DKK 800,00 påbegyndt time.

  Ovenstående er eksklusiv moms.

 6. Kundens ansvar
  For at vi kan levere et godt resultat skal vi have godt samarbejde, hvor I levere en række input til os.

  Følgende punkter skal du/I levere input på:

  Ringeliste / godkendelse af fremsendt ringeliste. Lever I ringelisten skal I på anmodning levere et passende antal emner (typisk i niveauet 150 emner), så vi kan løse opgaven uden ophold. Lever vi ringelisten skal I inden for 5 arbejdsdage godkende fremsendte ringelister.

  Negativ-liste

  Er der firmaer/ virksomheder I ikke ønsker at få møde med, er det jeres ansvar at fjerene virksomheden fra ringelisten eller fremsende en negativ-liste over emner i ikke ønsker vi skal kontakte.

  Udfyldt briefingskema

  Kalenderoversigt, der angiver hvornår vi kan booke salgsmøder til jer.

  Med mindre andet aftales, skal der som minimum – i hele samarbejdsperioden – være afsat tid svarende til ca. 2 hele dage pr. uge. Kalenderoversigten skal løbende opdateres, så vi kan placere møder 6 uger ud i fremtiden.

  Øvrig information som er relevant for at kunne løseopgaven.

  Information om hvortil afrapportering skal fremsendes. Bemærk det er jeres ansvar at den oplyste e-mail fungerer og bliver åbnet/læst.

  Leveres ovenstående informationer ikke, så opgaven ikke kan løses/igangsættes straks, betragtes ordren som annulleret jf. punktet: Annullering af ordre fra kundens side

 7. Aflysninger og genbookinger
  Bookede møder faktureres jf. den aftalt pris. Eventuelt aflyste møder, eller møder, der ikke lever op til de i tilbuddet specificerede kvalificeringskrav, kan ombookes uden beregning.

  Dette forudsætter:

  Ved aflysninger:

  at I, seneste 2 dage efter mødet er booket, har sendt kunden en e-mail med en mødebekræftelse / invitation.

  at det er jeres kunde der aflyser.

  at I ikke har flyttet mødet eller på anden måde minsket kundens interesse for mødes med jer.

  at I senest dagen efter I modtager aflysningen skriftligt meddeler os dette

  at I ikke har taget kontakt med kunden ud over ved at fremsende almindelig mødebekræftelse, der bekræfter tid, sted og formål for mødet.

  at I jf. punkt 5 giver kalendermæssig mulighed for ombooking

  at aflysningen ikke skyldes forhold nævnt under punktet: Ansvarsfraskrivelse

  Ved møder der ikke imødekommer aftalte kvalificeringskrav:

  at I senest dagen efter I har modtaget mødeinformationerne fra os forholder jer til, om der er informationer vedr. mødet der går imod de aftalte kvalificeringskrav

  at I senest dagen efter mødet er afholdt skriftligt meddeler os, på hvilken måde mødet ikke indfriede de aftalte kvalificeringskrav

  Al korrespondance vedr. ovenstående skal ske som svar på den mail vi har fremsendt med mødeinformationerne.

 8. Rekruttering / ansættelse af konsulenter fra Sabroe
  Vores ydelser har karakter af vikarydelser, og vores samarbejde er derfor underlagt en Try and Hire klausul.

  Det vil sige at såfremt I, i løbet af vores samarbejde eller i en periode på 3 måneder efter vort samarbede er ophørt, ønsker at rekruttere/ansætte eller på anden måde benytte konsulenter/medarbejder der var tilknyttet Sabroemarketing under vores samarbejde faktureres der et rekrutterings fee på DKK 73.500 svarende til prisen for en konsulent i en måned.

 9. Fakturering
  Der faktureres løbende. Det vil sige at vi typisk fakturer når der er booket ca.10 salgsmøde.

  Betalingsbetingelser er netto kontant 7 dage.

  Ved for sen betaling pålægges der:

  Nationalbankens referencerente med tillæg af 5%.
  Rykkergebyr på DKK 100,00 per rykkerskrivelse
  EU’s faste kompensationskrav jf. gældenden takst

  Efter første rykkerskrivelse sendes sagen uden yderligere varsel til inkasso.

 10. Ejerskab til indsamlede informationer, manus o.lin.
  Der afrapporteres kun på bookede møder med mindre fremgår af fremsendte tilbud.

  Manuskript, indvendingsbank o.lin udleveres ikke.

 11. Ejerskab til indsamlede informationer, manuskript o.lin.
  Såfremt opgaven viser sig vanskeligere at løse, end forventet, kan sabroemarketing opsige samarbejdet uden yderligere begrundelse, og med øjeblikkelig virkning.

  Der faktureres i så fald kun for den del af opgaven der er løst, jf. aftalens målsætning, i form af timeforbrug, bearbejdered emner og/eller bookede møder.

 12. Ansvarsfraskrivelse
  Sabroe hæfter ikke for, eller kan gøres ansvarlige for evt. manglende resultater, som I måtte opleve under eller efter vort samarbejde.

  I indestår for rigtigheden af informationer som sabroemarketing viderebringer til jeres kunder på jeres vegne.

  Levere I emnelister er det jeres ansvar at sikre, at emnerne på listen må kontaktes.

  Salgsmøder der aflyses som følge at langtidssygdom, strejker, konkurser/betalingsstandsninger, epidemier/pandemier, krig, samfundskriser eller tilsvarende forhold, der ligger uden for Sabroe’s indflydelse, faktureres som afholdt. Tilsvarende gælder det at kampagner der er igangsat, og som ikke kan stoppes, faktureres fuldt ud.

 13. Regulering af priser
  Alle priser reguleres en gang årligt. Reguleringen varsles med 45 dage.
 14. Ejerskab til indsamlede informationer, manuskript o.lin.
  Samarbejdet er i alle henseender underlagt dansk ret.

  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med samarbejdet, skal afgøres ved en dansk domstol.

Forretningsbetingelser for CMG APS / SABROEMARKETING ApS (herefter Sabroe)

 1. Sabroe’s ydelse / Leverance
  Sabroe levere markedsbearbejdning i form af telemarketing, mødebooking og markedsanalyse opgaver.

  Medmindre andet er aftalt, udføres arbejdet i jeres navn. Det vil sige vores medarbejdere præsentere sig som en del af jeres virksomhed.

 2. Tilbud
  Inden opstart af vores samarbejde modtager I et mundligt eller skriftligt tilbud. Tilbuddet beskriver pris, målgruppe, og kvalificeringskrav.

  Nærværende forretningsbetingelser, som der er henvist til i tilbuddet, præcisere samarbejdets øvrige betingelser.

 3. Ordrebekræftelse
  Et tilbud betragtes som accepteret når I skriftligt eller mundligt har bekræfter ordren, eller på anden måde har bedt os igangsætte arbejdet.
 4. Opsigelse af aftale/samarbejde
  Målsatte opgaver
  Er en aftale baseret på et specifikt leverancemål/tidsramme ophører samarbejdet, med mindre andet aftales, når dette mål er opnået. Aftaler der forsætter uden, der er aftalt andet, betragtes som en løbende aftale.

  Løbende opgaver
  Er aftalen baseret på et løbende samarbejde, kan aftalen opsiges til den 1. i en måned med 30 dages varsel.

  Sabroe er berettiget til, i rimeligt omfang, at fakturer for møder der kommer i hus/bookes udover aftalen. Dette begrundes i, at kundeemner, hvor vi har initieret kontakten skal vi også have lov at høste på.

  Et samarbejde kan kun opsiges skriftligt.

 5. Annullering af ordre fra kundens side
  Vælger I efter ordreafgivelse at annullere ordren eller på anden måde sætte arbejdet på pause, er Sabroe berettiget til kompensation for den tid, der er blevet brugt på opgaven.

  Der faktureres for:

  – Emneklargøring
  – Opsætning og klargøring af kampagne
  – Udarbejdelse af manuskript
  – Briefing og træning af medarbejder

  Som minimum faktureres der DKK 5.600,00 svarende til 7 timer a DKK 800,00 påbegyndt time.

  Ovenstående er eksklusiv moms.

 6. Kundens ansvar
  For at vi kan levere et godt resultat skal vi have godt samarbejde, hvor I levere en række input til os.

  Følgende punkter skal du/I levere input på:

  Ringeliste / godkendelse af fremsendt ringeliste. Lever I ringelisten skal I på anmodning levere et passende antal emner (typisk i niveauet 150 emner), så vi kan løse opgaven uden ophold. Lever vi ringelisten skal I inden for 5 arbejdsdage godkende fremsendte ringelister.

  Negativ-liste

  Er der firmaer/ virksomheder I ikke ønsker at få møde med, er det jeres ansvar at fjerene virksomheden fra ringelisten eller fremsende en negativ-liste over emner i ikke ønsker vi skal kontakte.

  Udfyldt briefingskema

  Kalenderoversigt, der angiver hvornår vi kan booke salgsmøder til jer.

  Med mindre andet aftales, skal der som minimum – i hele samarbejdsperioden – være afsat tid svarende til ca. 2 hele dage pr. uge. Kalenderoversigten skal løbende opdateres, så vi kan placere møder 6 uger ud i fremtiden.

  Øvrig information som er relevant for at kunne løseopgaven.

  Information om hvortil afrapportering skal fremsendes. Bemærk det er jeres ansvar at den oplyste e-mail fungerer og bliver åbnet/læst.

  Leveres ovenstående informationer ikke, så opgaven ikke kan løses/igangsættes straks, betragtes ordren som annulleret jf. punktet: Annullering af ordre fra kundens side

 7. Aflysninger og genbookinger
  Bookede møder faktureres jf. den aftalt pris. Eventuelt aflyste møder, eller møder, der ikke lever op til de i tilbuddet specificerede kvalificeringskrav, kan ombookes uden beregning.

  Dette forudsætter:

  Ved aflysninger:

  at I, seneste 2 dage efter mødet er booket, har sendt kunden en e-mail med en mødebekræftelse / invitation.

  at det er jeres kunde der aflyser.

  at I ikke har flyttet mødet eller på anden måde minsket kundens interesse for mødes med jer.

  at I senest dagen efter I modtager aflysningen skriftligt meddeler os dette

  at I ikke har taget kontakt med kunden ud over ved at fremsende almindelig mødebekræftelse, der bekræfter tid, sted og formål for mødet.

  at I jf. punkt 5 giver kalendermæssig mulighed for ombooking

  at aflysningen ikke skyldes forhold nævnt under punktet: Ansvarsfraskrivelse

  Ved møder der ikke imødekommer aftalte kvalificeringskrav:

  at I senest dagen efter I har modtaget mødeinformationerne fra os forholder jer til, om der er informationer vedr. mødet der går imod de aftalte kvalificeringskrav

  at I senest dagen efter mødet er afholdt skriftligt meddeler os, på hvilken måde mødet ikke indfriede de aftalte kvalificeringskrav

  Al korrespondance vedr. ovenstående skal ske som svar på den mail vi har fremsendt med mødeinformationerne.

 8. Rekruttering / ansættelse af konsulenter fra Sabroe
  Vores ydelser har karakter af vikarydelser, og vores samarbejde er derfor underlagt en Try and Hire klausul.

  Det vil sige at såfremt I, i løbet af vores samarbejde eller i en periode på 3 måneder efter vort samarbede er ophørt, ønsker at rekruttere/ansætte eller på anden måde benytte konsulenter/medarbejder der var tilknyttet Sabroemarketing under vores samarbejde faktureres der et rekrutterings fee på DKK 73.500 svarende til prisen for en konsulent i en måned.

 9. Fakturering
  Der faktureres løbende. Det vil sige at vi typisk fakturer når der er booket ca.10 salgsmøde.

  Betalingsbetingelser er netto kontant 7 dage.

  Ved for sen betaling pålægges der:

  Nationalbankens referencerente med tillæg af 5%.
  Rykkergebyr på DKK 100,00 per rykkerskrivelse
  EU’s faste kompensationskrav jf. gældenden takst

  Efter første rykkerskrivelse sendes sagen uden yderligere varsel til inkasso.

 10. Ejerskab til indsamlede informationer, manus o.lin.
  Der afrapporteres kun på bookede møder med mindre fremgår af fremsendte tilbud.

  Manuskript, indvendingsbank o.lin udleveres ikke.

 11. Ejerskab til indsamlede informationer, manuskript o.lin.
  Såfremt opgaven viser sig vanskeligere at løse, end forventet, kan sabroemarketing opsige samarbejdet uden yderligere begrundelse, og med øjeblikkelig virkning.

  Der faktureres i så fald kun for den del af opgaven der er løst, jf. aftalens målsætning, i form af timeforbrug, bearbejdered emner og/eller bookede møder.

 12. Ansvarsfraskrivelse
  Sabroe hæfter ikke for, eller kan gøres ansvarlige for evt. manglende resultater, som I måtte opleve under eller efter vort samarbejde.

  I indestår for rigtigheden af informationer som sabroemarketing viderebringer til jeres kunder på jeres vegne.

  Levere I emnelister er det jeres ansvar at sikre, at emnerne på listen må kontaktes.

  Salgsmøder der aflyses som følge af strejker, konkurser/betalingsstandsninger eller tilsvarende forhold, der ligger uden for Sabroe’s indflydelse, faktureres som afholdt.

  Tilsvarende gælder det at kampagner der er igangsat, og som ikke kan stoppes, faktureres fuldt ud.

 13. Regulering af priser
  Alle priser reguleres en gang årligt. Reguleringen varsles med 45 dage.
 14. Ejerskab til indsamlede informationer, manuskript o.lin.
  Samarbejdet er i alle henseender underlagt dansk ret.

  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med samarbejdet, skal afgøres ved en dansk domstol.